Vedtægter


VEDTÆGTER FOR VANDRÅDET

I

FAVRSKOV KOMMUNE

 

 

§ 1 Navn og hjemsted

 

Navn er ”Vandrådet i Favrskov Kommune”.

 

Dets hjemsted er Favrskov kommune.


 

§ 2 Formål 

 

Vandrådets formål er primært at virke som kontaktorgan for et nærmere samarbejde mellem alle almene vandværker i Favrskov Kommune i alle forhold af fælles interesse, herunder at optræde som forhandler for og med de enkelte vandværker i deres forhold til offentlige myndigheder, specielt med henblik på koordinering af:

 

Vandindvindingsrettigheder, vandforsyningsplaner, kildepladsbeskyttelse, regulativer, vandforsyning i det åbne land, vandanalyser, fordelagtige fællesindkøbsaftaler etc.

 

Vandrådet kan i øvrigt bistå vandværkerne i spørgsmål af vandteknisk, administrativ og økonomisk art, hvor der er tale om fælles interesser, f.eks. vedrørende nødforsyninger, ringledninger, lækagesporing etc.


 

§ 3 Medlemmer

 

Ethvert alment vandværk i Favrskov Kommune er berettiget til at blive medlem af Vandrådet.

 

Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden med mindst 3 måneders varsel til en 1. januar. Således udmeldte medlemmer har intet økonomisk krav til Vandrådet.

 

   

§ 4 Generalforsamling

 

Generalforsamling er Vandrådets øverste myndighed.

 

Der afholdes normalt generalforsamling i april måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved email til de af vandværkerne opgivne mail-adresser eller brev til formændene for de tilsluttede vandværker med mindst tre ugers varsel.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 

                      1. Valg af dirigent.

                      2. Bestyrelsens beretning.

                      3. Årsrapport med specifikationer forelægges til godkendelse.

                      4. Budget og kontingent for det kommende år forelægges til godkendelse.

                      5. Behandling af indkomne forslag.

                      6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

                      7. Valg af revisorer.

                      8. Eventuel.

 

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen, skal tilsendes formanden skriftligt senest den 10. marts.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det fornødent, eller når mindst 1/3 af vandværkerne i Vandrådet indgiver skriftlig begæring herom til Vandrådets formand, ledsaget af motiveret forslag til dagsorden.

 

Ekstraordinær generalforsamling, skal afholdes senest 6 uger efter indgivelsen af begæringen, og indkaldes af bestyrelsen på samme måde som den ordinære generalforsamling.

 

Der føres protokol over forhandlinger på generalforsamlingerne, der underskrives af dirigenten.


 

§ 5 Afstemninger

 

Hvert vandværk har 1 stemme.

 

Alle vandværkers bestyrelsesmedlemmer kan deltage i generalforsamlingen.

 

Der kan ikke stemmes ved skriftlig fuldmagt.

 

Generalforsamlingen ledes af den valgte dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Alle spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Forslag til vedtægtsændring, eller opløsning af Vandrådet kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

 

Er ingen, eller kun en af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med simpel stemmeflertal af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.


 

§ 6 Regnskab


Regnskabsåret er kalenderåret, 1. januar til 31. december.

 

Formuen indsættes i en af bestyrelsen valgt bank, sparekasse, på girokonto eller anbringes på anden betryggende måde.

 

Revision af regnskaberne foretages af de på generalforsamlingen valgte revisorer.


 

§ 7 Kontingenter

 

Årskontingent fastsættes af generalforsamlingen.

 

Kassereren udsender kontingentopkrævning senest 1. juni. Kontingentet skal betales senest 1 måned efter modtagelsen af opkrævningen.

 

Samtidig skal hvert vandværk oplyse sit medlemstal pr. 31. december.


 

§ 8 Bestyrelsen

 

Vandrådet ledes af en bestyrelse på 7 (9) medlemmer, valgt blandt medlemmerne på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling, afgår skiftevis 3 (4) og 4 (5) medlemmer. Genvalg kan finde sted.

 

Ved afgang fra bestyrelsen i et vandværk, udpeger vandværket selv nyt bestyrelsesmedlem til Vandrådet.

 

Der vælges 2 revisorer, blandt de stemmeberettigede medlemmer for to år ad gangen, idet der hvert år afgår 1 revisor. Genvalg kan finde sted.

 

Alle vandværker med over 1.500 tilslutninger besætter, hver 1 plads i bestyrelsen. De resterende pladser vælges blandt de øvrige vandværker.

 

Såfremt antallet af vandværker med over 1.500 tilslutninger overstiger 3 skal bestyrelsen udvides med 2 medlemmer.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Genvalg kan finde sted.

 

Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.

 

Der føres protokol over forhandlingerne. Kopi sendes til Vandrådets bestyrelsesmedlemmer, senest 14 dage efter mødets afholdelse.

 

Bestyrelsesmedlemmer er ulønnede. Dokumenterede udgifter herunder tabt arbejdsfortjeneste og kørsel kan refunderes.


 

§ 9 Tegningsret

 

Vandrådet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

 

 

§ 10 Opløsning

 

Vandrådet kan opløses jfr. de i § 5 angivne afstemningsregler. Forinden endelig opløsning kan finde sted, skal generalforsamlingen tage stilling til fordeling af Vandrådets formue.


 

§ 11 Ikrafttræden


Vedtægterne træder i kraft den 26. april 2006.

 

 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling afholdt i Lyngåhus den 26. april 2006.


 

Bestyrelsen:

 

Kaj Hougård, Hinnerup Vandværk                                     


Torben Jensen, Hadsten Vandværk


Karsten Strathe, Hammel Vandværk


Søren Pedersen, Foldby Vandværk

                   

Tage Jensen, Laurbjerg Vandværk


Poul Erik Mikkelsen, Ulstrup Vandværk

 

Hennig Pedersen, Vesterbro Vandværk.


 

Dirigent:

                     

Jens Andersen, Foreningen af Vandværker i Danmark ( FVD )