Kvalitetssikring_Ledelsessystem

Så har alle vel efterhånden været på de krævede drift-og hygiejne kurser og vi skal i gang med at lave et ’Ledelsessystem for kvalitetssikring’ af de vandværker som pumper mere end 17.000m3 vand ud om året.

 

Her kan man jo vælge forskellige systemer bl.a Danske Vandværker (FVD)’s  Thesys, som er et meget fint og lidt dyrt system, men Danske Vandværker har også lavet et papirbaseret ledelsessystem til de mindre vandværker, som kan downloades på: http://fvd.dk/drift-og-administration/kvalitet/ledelsessystem og som kan tilpasses til den enkelte vandforsynings opbygning, samt redigeres efter den enkelte bestyrelses ønsker og behov.

 

De enkelte afsnit kan bibeholdes på egen PC og ajourføres der, for senere udprintning, eller man kan vælge at printe dem ud og sætte dem ind i et Ledelsesringbind til manuel ajourføring. Så bliver det vist ikke meget lettere og i øvrigt er det helt gratis.

 

Danske Vandværker afholder også kurser i dette system og hvis nogle af jer skal have lidt praktisk hjælp til at få det rettet til så det passer til netop jeres vandværk, vil Vandrådet formand, Søren Pedersen gerne hjælpe jer. Ring  på 86987400 eller send en mail på foldby-vandv@mail.dk og I skal regne med at afsætte det meste af en dag, hvis Søren skal hjælpe jer med det hele. Så gennemgår I og Søren sammen jeres vandværk og tilretter ledelsessystemet så det passer til jer, og det er også gratis.

Husk at I skal meddele Favrskov Kommune inden den 31-12-2014, at I er i gang med at indføre et ledelsessystem og I har så en frist til den 30-06-2015 til at gøre det færdigt, men lad os hellere få det gjort her i vinter, hvor vi har bedst tid. I kan læse hele vejledningen fra naturstyrelsen her.


I kan hente alle Foldbys vandværks filer til deres ledelsessystem her (pakket i en Zip-fil)

 

Kommunen har bedt os om at gøre opmærksom på at I har en "underretnings pligt" (se evt side 19 i ovenstående link)


Eller I kan læse et uddrag her:


Et alment vandforsyningsanlæg skal underrette kommunalbestyrelsen om indførelsen af kvalitetssikring

jf. §§ 2-4 og arten af denne senest 6 måneder efter indførelsen.


Det betyder, at den almene vandforsyning har pligt til at underrette kommunen om,

at forsyningen har indført kvalitetsledelse samt hvilket system, der er indført.

I forhold til arten af system, kan forsyningen oplyse,

at den driftsansvarlige har gennemført et kursus (jf. § 2 i kvalitetssikringsbekendtgørelsen)

med angivelse af kursusudbyderen, at der er gennemført en kortlægning og risikovurdering af forsyningen

og der er udarbejdet en handleplan (jf. § 3) eller at der er indført ISO22000,

DDS eller tilsvarende med henvisning til det indførte system (jf. § 4).


Underretningen kan således indeholde følgende oplysninger:

 

1. Vandforsyningens navn

 

2. Vandforsyningens CVR-nummer


3. Angivelse af arten af det indførte kvalitetssikringssystem

jf. kvalitetssikringsbekendtgørelsen (§ 2, § 3, § 4) .


4. Underskrift og dato for indførelsen


Underretningen af kommunen skal ske senest 6 måneder efter indførelsen (jf. § 5). Indførelsen skal

ske senest den 31. december 2014 (jf. § 6). I praksis betyder det, at der kan være vandforsyninger,

der først underretter deres kommuner om indførelsen i slutningen af juni måned 2015, selvom

ledelsessystemet er indført før 31. december 2014. Naturstyrelsen anbefaler, at underretningen sker

snarest efter indførelsen.


Underretningen skal ske til kommunen. Vandforsyningen kan vælge også at fremsende en kopi til

den afdeling og/eller person, der fører tilsyn med vandforsyningen. Underretningen kan ske på mail

eller pr. brev. Det er ikke nok at give telefonisk besked.


Det er ikke nødvendigt at medsende yderligere dokumentation for indførelsen. Det betyder, at

vandforsyningen ikke behøver at medsende f.eks. dokumentation for det gennemførte kursus, den

udarbejdede kortlægning eller handleplan eller lignende til kommunen, men vandforsyningen skal

til enhver tid, f.eks. ved et kommunalt teknisk tilsyn på vandforsyningen, kunne dokumentere det

indførte ledelsessystem over for kommunen, herunder dokumentation for, at den driftsansvarlige

har gennemført et kursus i henhold til kvalitetssikringsbekendtgørelsens § 2.